Regulamin Turnieju Open de Golf Trophee France-Pologne

1. Komitet Turnieju

 1. a) Komitet Turnieju składa się z trzech osób.
 2. b) W skład Komitetu Turnieju wchodzą:
 • Dyrektor Turnieju  – Marek Gaik,
 • Sędzia Główny Turnieju – Tadeusz Grodziński
 • Przedstawiciel Pola – Elżbieta Ptasińska

2. Uprawnieni do gry w turniejach

 1. a) Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
 • zawodnicy zrzeszeni w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartę HCP na dzień rejestracji do turnieju, wydaną przez PZG,
 • zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa,
 1. b) Zawodowcy
 • zawodnicy zrzeszeni w PGA Polska
 • zawodnicy zrzeszeni w krajowych związkach
 1. c) Liczba uczestników:
 • amatorzy 60 osób
 • zawodowcy 60 osób
 1. d) Wiek zawodnika
 • Uczestnik turnieju musi mieć skończone 15 lat.
 1. e) Ograniczenie hcp gry do 28.

3. Reguły i etykieta gry w golfa, format i tee

 1. a) Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
 2. b) Turniej rozgrywany będzie w formacie stroke play brutto oraz stableford netto na 54 dołkach (3 rundy x 18 dołków)
 3. c) Tee amatorów – turniejowe dla mężczyzn żóte dla kobiet czerwone – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).
 4. d) Tee PRO – turniejowe dla mężczyzn białe

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

 1. a) Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych zamieszczonych na stronie
 2. b) Opłatę wpisową należy uiścić w zależności od turnieju w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia turnieju, przelewem na rachunek bankowy Market Access, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

TytuŁ: Imię i nazwisko, opłata za uczestnictwo – Turniej 2018

Bank Credit Agricole Bank Polska S.A.

Numer konta: 51 1940 1076 3157 6565 0001 0000

 1. c) Wysokość opłaty turniejowej wynosi :
 • członkowie klubu First Warsaw G&CC 550 zł
 • profesjonaliści 550 zł
 • pozostałe osoby 750 zł przy wpłacie do 30.07.2018 – 650 zł
 1. d) Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie plna 10 dni przed rozpoczęciem turnieju.
 2. e) Do godziny 15:00, w przeddzień turnieju zawodnicy zakwalifikowani do turnieju mają obowiązek potwierdzić udział w turnieju. W przypadku braku potwierdzenia uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie udziału w turnieju może zostać dokonane w następujący sposób: telefonicznie pod nr 603 387 230 od godziny 10:00 do 15:00 trzy dni przed rozpoczęciem turnieju, osobiście w przeddzień turnieju od godziny 10:00 do 15:00 w Biurze Zawodów.
 3. f) Oficjalne zamknięcie listy startowej nastąpi o godzinie 16:00. Oficjalne ogłoszenie listy startowej odbędzie się ok godziny 16:00 w Biurze Zawodów oraz zostanie ona umieszczona na stronie www.opendegolf.pl
 4. g) Zawodnicy z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju wyłącznie w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych zawodników jest mniejsza od przewidywanej maksymalnej liczby uczestników danego turnieju. Zawodnicy rezerwowi będą kwalifikowani do udziału w turnieju wg rosnącej wartości HCP oraz daty dokonanej opłaty wpisowej.
 5. h) Zwrot wniesionych opłat wpisowych – W przypadku zawodników niezakwalifikowanych (lista rezerwowa) zwrot wniesionych opłat wpisowych zostanie dokonany w całości. Zwrot opłat wpisowych wniesionych przez zawodników zakwalifikowanych do turnieju nastąpi jedynie w sytuacji zgłoszenia wycofania z uczestnictwa w turnieju złożonego na piśmie, przekazanego e-mailem na adres poczty elektronicznej: marek.gaik@marketaccess.pl na 3 dni przed rundą treningową. 3 Zwrot wniesionych opłat wpisowych nastąpi w terminie 1 tygodnia od zakończenia turnieju.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju

 1. a) Zawodnik, który zgłosi swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z udziału w zawodach jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji złożonej na piśmie, na adres poczty elektronicznej: marek.gaik@marketaccess.pl , na co najmniej 3 dni przed rundą treningową. W takim przypadku, wniesiona przez zawodnika opłata wpisowa zostanie zwrócona w terminie 1 tygodnia od dnia zakończenia turnieju.
 2. b) Wszelkie nagłe wypadki, czy zdarzenia, których zaistnienie uniemożliwia udział zawodnika w zawodach należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u organizatora pod numerem telefonu +48 603 387 230 lub pocztą elektroniczną na adres: marek.gaik@marketaccess.pl , przed rozpoczęciem turnieju. W takim przypadku, wniesiona przez zawodnika opłata wpisowa zostanie zwrócona w terminie 1 tygodnia od dnia zakończenia turnieju.

6. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 1. a) Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 2. b) Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-3.b).

7. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

8. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

9. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

 1. a) Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 1. b) Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 6-8.c. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

 1. c) Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

10. Zdawanie kart wyników

 1. a) Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
 2. b) Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).
 3. c) Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.

11. CUT

 1. a) Do rundy finałowej zakwalifikowanych będzie 60 najlepszych wyników i remisy (20 zawodowców, 40 amatorów) Komitet Turnieju ma prawo podjąć decyzję o zmianie liczby osób przechodzących CUT.
  b) przy ustalaniu zawodników kwalifikujących się rundy finałowej(cut) będą brane pod uwagę zalecenia R&A dotyczące stosowania reguły 6-6d

12. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

 1. a) O pierwszym miejscu brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.
 2. b) O pozostałych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik stroke play brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola ostatniej rundy.

13. Nagrody Amatorzy

W turnieju kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię  netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji  netto.

W dwóch kategoriach stroke play brutto i stableford netto zawodnicy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

14. Nagrody Zawodowcy

Pula nagród dla pierwszych dudziestu zawodników wynosi 14 000 Euro .

Szczegółowy podział nagród zostanie przedstawiony  przed turniejem

15. HCP turniejowy

 1. a) W turnieju HCP gry zawodnika z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP EGA następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

16. Piłki oraz kije golfowe

Piłki oraz kije używane w Turnieju Open de Golf Trophee France-Pologne muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

17. Reklamy sponsorów i inne

 1. a) Informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz liczby reklam na ubiorze i sprzęcie zawodników dostępna jest na stronie PZG w zakładce www.pzgolf.pl/reguły/amatorstwo oraz na oficjalnej stronie internetowej R&A.
 2. b) Jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

18. Sprzęt elektroniczny

 1. a) Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu ma zastosowanie pkt 3 b.
 2. b) Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest  dwa uderzenia karne . Następne naruszenie reguły 14-3 skutkuje dyskwalifikacją.

19. Transport

Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy.

20. Wózki golfowe ręczne i elektryczne

Wózki ręczne i elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że nie naruszają reguły 14-3 opisanej w pkt 19.b.

21. Caddies

Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).Caddi nosi kije zawodnika.

22. Livescoring

W związku z prowadzeniem w turniejach systemu livescoring, gracze są odpowiedzialni za podawanie poprawnych wyników na żądanie w trakcie rundy. Umyślne podanie niepoprawnego wyniku będzie uznane za rażące złamanie etykiety i karane zgodnie z Reg. 33- 7. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że system livescoring w celu przeprowadzenia współzawodnictwa sportowego wyświetla dane Zawodników i uzyskane przez nich wyniki sportowe, na co Zawodnik wyraża zgodę.

23. Harmonogram turniejów, grupy startowe

 1. a) Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do podporządkowania się harmonogramowi gry obowiązującemu w turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami zawodników.
 2. b) Czasy startów grup startowych będą generowane automatycznie z systemu informatycznego obsługi turniejów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Turnieju.

24. Zmiany regulaminu

Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.

25. Postanowienia dodatkowe

 1. a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 2. b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 3. c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:
 • utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,
 • wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.
 1. d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.
 2. e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.
 3. f) Administratorem w/w danych osobowych jest Market Access Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, nr 16, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS: 0000478704.
 4. g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem do Market Access bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marek.gaik@marketaccess.pl
 5. h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Market Access informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).

26. Postanowienia końcowe

 1. a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Turnieju są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 2. b) Wszelkie uwagi uczestników turnieju Open de Golf Trophee France-Pologne dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju .
 3. c) Rejestracja na turniej Open de Golf Trophee France-Pologne oznacza, że osoba zapoznała się z Regulaminem Open de Golf Trophee France-Pologne i akceptuje jego postanowienia,